Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Run for The Hunger Project

 1. Run for The Hunger Project is een initiatief en programma van stichting Run for The Hunger Project.
 2. Doelstelling van Run for The Hunger Project is aandacht en opbrengsten genereren voor de stichting The Hunger Project in Benin, middels de Run van 5 of 10 km met start en finish in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 6 november 2016. The Hunger Project ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger.
 3. De Run for The Hunger Project wordt georganiseerd wanneer de benodigde vergunning door de Gemeente Amsterdam is verstrekt.
 4. De stichting Run for The Hunger Project is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma tijdens de Run for The Hunger Project en de inhoud van de website www.runforthehungerproject.nl.
 5. De totale opbrengst van Run for The Hunger Project, dat wil zeggen inschrijfgelden, donatiegelden en sponsorgelden, minus de kosten van het betalingsverkeer komen ten goede aan stichting The Hunger Project. De kosten voor de organisatie van het evenement worden gefinancierd door diverse sponsoren.
 6. De penningmeester van de stichting Run for The Hunger Project behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten.
 7. Alle inschrijvers stemmen bij inschrijving in met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de stichting Run for The Hunger Project conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.
 8. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Run for The Hunger Project 2016 en/of komende edities.
 9. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich ten alle tijden het recht voor wegens bijzonder omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het evenement te wijzigen dan wel het evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kunnen deelnemende personen en/of teams geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen resitutie van inschrijfgeld en/of andere betalingen aan deelnemers plaatsvinden.
 10. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen na  6 november 2016 het Run for The Hunger Project programma te beëindigen.
 11. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich het recht voor om bij onvoorzienbare omstandigheden het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie. Donatiegelden komen direct ten goede aan de stichting, onder aftrek van gemaakte kosten voor het betalingsverkeer.
 12. De stichting Run for The Hunger Project maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel geld er is opgehaald met het evenement.
 13. De stichting Run for The Hunger Project is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien stichting Run for The Hunger Project de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit via www.runforthehungerproject.nl bekend maken.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deelname aan de Run for The Hunger Project is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Run for The Hunger Project op 6 november 2016.

Deelnemen

 1. Elk persoon die zich individueel inschrijft, betaalt € 250,- inschrijfgeld.
 2. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.runforthehungerproject.nl.
 3. Deelnemers wordt gevraagd om naast het inschrijfgeld extra donatiegeld te werven.
 4. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 5. Zowel het inschrijfgeld als het donatiegeld komt rechtstreeks op het rekeningnummer van de stichting Run for The Hunger Project.
 6. Van iedere deelnemer aan de Run for The Hunger Project wordt via een Chipsysteem de tijd geregistreerd. Deelnemers zijn verplicht de tijdswaarneming van de organisatie te dragen.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via teams

 1. Een team bestaat uit minimaal 6 deelnemers, waarvan twee deelnemers uitkomen op de 10 kilometer en vier deelnemers op de 5 kilometer. Wanneer een team uit meer dan 6 deelnemers bestaat, gelden de tijden van de twee snelste deelnemers op de 10 kilometer en de vier snelste deelnemers op de 5 kilometer.
 2. Een team betaalt € 1000,- inschrijfgeld. Voor elke extra deelnemer per team dient € 250,- inschrijfgeld betaald te worden. Deze betaling geschiedt via de site www.runforthehungerproject.nl via het betalingssysteem.
   

 

Ga terug >>>

 • Mede Mogelijk gemaakt door:
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description