Algemene voorwaarden

 1. Run for The Hunger Project is een initiatief en programma van stichting Run for The Hunger Project.

 2. Doelstelling van Run for The Hunger Project is aandacht en opbrengsten genereren voor de stichting The Hunger Project in Benin, middels de Run van 5 of 10 km met start en finish in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 4 november 2018. The Hunger Project ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger.

 3. De Run for The Hunger Project wordt georganiseerd wanneer de benodigde vergunning door de Gemeente Amsterdam is verstrekt.

 4. De stichting Run for The Hunger Project is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma tijdens de Run for The Hunger Project en de inhoud van de
  website www.runforthehungerproject.nl.

 5. De totale opbrengst van Run for The Hunger Project, dat wil zeggen inschrijfgelden, donatiegelden en sponsorgelden, minus de kosten van het betalingsverkeer en organisatie komen ten goede aan stichting The Hunger Project. De kosten voor de organisatie van het evenement worden gefinancierd door diverse sponsoren.

6. De penningmeester van de stichting Run for The Hunger Project behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten.

 1. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Run for The Hunger Project 2018 en/of komende edities.

 2. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich ten alle tijden het recht voor wegens bijzonder omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het evenement te wijzigen dan wel het evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kunnen deelnemende personen en/of teams geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen resitutie van inschrijfgeld en/of andere betalingen aan deelnemers plaatsvinden.

 3. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen na 4 november 2018 het Run for The Hunger Project programma te beëindigen.

 4. De stichting Run for The Hunger Project behoudt zich het recht voor om bij onvoorzienbare omstandigheden het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie.

 5. De stichting Run for The Hunger Project maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel geld er is opgehaald met het evenement.

7. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.runforthehungerproject.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen de donatie-opbrengsten minus de transactiekosten. De transactiekosten bedragen € 0,40 ct per transactie. Deelnemer is vrij hiervoor bij inschrijving of bij donatie al dan niet voor te betalen. Voorbeeld; kiest een donateur om transactiekosten van 0,40 ct te betalen en doet hij een donatie van € 10,- dan betaalt hij € 10,40 en verschijnt er op de teller € 10,00. Kiest hij hier niet voor dan verschijnt er € 9,60 op het overzicht en gaan de transactiekosten van de donatie af.

8. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig, is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de stichting Run for The Hunger Project conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De personen hebben aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en kunnen door de partners/sponsors/organisatie van Run for The Hunger Project voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.

9. De stichting Run for The Hunger Project is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien stichting Run for The Hunger Project de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit via www.runforthehungerproject.nl bekend maken.

Uitsluiting aansprakelijkheid deelname

 1. Er kunnen maximaal 150 Business Teams deelnemen, tenzij het bestuur van de Stichting Run for The Hunger Project besluit om dit aantal aan te passen.

 2. Elke individuele deelnemer (minimaal 15 jaar) die zich individueel inschrijft, betaalt €250 inschrijfgeld en spant zich in om extra donatiegeld te werven voor The Hunger Project. Een deelnemer aan de Kidsrun betaalt € 10 inschrijfgeld en spant zich ook in om extra donaties te werven voor The Hunger Project.

 3. Ieder businessteam betaalt €1000 inschrijfgeld en spant zich in om extra donatiegeld te werven voor The Hunger Project.

 4. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement (4 november 2018) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het hospitalitypaviljoen van het Olympisch Stadion.

 5. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.runforthehungerproject.nl. Betalen voor individuele deelname en voor deelname aan de Kidsrun kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.

 6. Is een individuele deelnemer vanwege familie-omstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 4 november 2018 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld wordt geretourneerd tot 1 maand voorafgaand aan het event. Deelnemer dient hiertoe via info@runforthehungerproject contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Vanaf 4 oktober 2018 kan er niet meer worden geannuleerd en worden inschrijfgelden niet meer gestorneerd.

 7. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk 30 november 2018 overgemaakt te zijn.

 8. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het rekeningnummer van de stichting Run for The Hunger Project (Triodos: 039.099.27.63)

 9. Deelname aan de Run for The Hunger Project is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Run for The Hunger Project op zondag 4 november 2018 of tijdens de side events en voorafgaand aan de Run.

 10. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Deelnemen

 1. Elk persoon die zich individueel inschrijft, betaalt € 250,- inschrijfgeld.

 2. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op

  www.runforthehungerproject.nl.

 3. Deelnemers wordt gevraagd om naast het inschrijfgeld extra donatiegeld te werven.

 4. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.

 5. Zowel het inschrijfgeld als het donatiegeld komt rechtstreeks op het rekeningnummer van de

  stichting Run for The Hunger Project.

 6. Van iedere deelnemer aan de Run for The Hunger Project wordt via een Chipsysteem de tijd

  geregistreerd. Deelnemers zijn verplicht de tijdswaarneming van de organisatie te dragen.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via teams

 1. Een team bestaat uit minimaal 6 deelnemers, waarvan twee deelnemers uitkomen op de 10 kilometer en vier deelnemers op de 5 kilometer. Wanneer een team uit meer dan 6 deelnemers bestaat, gelden de tijden van de twee snelste deelnemers op de 10 kilometer en de vier snelste deelnemers op de 5 kilometer voor het wedstrijdklassement.

 2. Een team betaalt € 1000,- inschrijfgeld. Voor elke extra deelnemer per team dient € 250,- inschrijfgeld betaald te worden. Deze betaling geschiedt via de
  site www.runforthehungerproject.nl via het betalingssysteem of op aanvraag per factuur.

 3. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.

 4. Businessteam startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

 5. Per bedrijf mogen er maximaal 10 Business Teams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer teams wil participeren dan dient er contact te worden gezocht met de organisatie.

 6. Het is op 4 november 2018 niet toegestaan om extra promotionele (bedrijfs)uitingen in de hospitalitytent te plaatsen / bevestigen. Exposure bij de Run for The Hunger Project is voorbestemd aan de eventsponsoren, organisatie en stichting.